Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  sołtysi |  Statut sołectw |

informacje ogólne


Na terenie gminy Środa Śląska istnieje 28 sołectw, których organizację i zakres działania określa Statut uchwalony przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej w dniu 30. czerwca 2004 r. 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym  sołtys, który korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata.

Ostatnie wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się na początku 2015 r.

Od 2009 roku w budżecie Gminy wyodrębnia się fundusz sołecki.

Przydatne informacje na temat funduszu sołeckiego znajdują się na stronie http://www.funduszesoleckie.pl/ oraz http://www.funduszesoleckie.eu/